web analytics

Πως μαθαίνουμε

Το παιδί της κοινότητας των μαθητών του Au Petit Bonheur έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαδικασία της μάθησης, η οποία διενεργείται μέσω της αλληλεπίδρασης του παιδιού με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του, της επιλογής θεματικών ενοτήτων και δραστηριοτήτων με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, την ενεργητική συμμετοχή, την ενσώματη και ψυχοσυναισθηματική εμπειρία και δράση, και τον αναστοχασμό (βιωματική μάθηση).    
Δεξιότητες ζωής
1. Δεξιότητες ζωής
Η απόκτηση ενός συνόλου δεξιοτήτων ζωής βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος και της εκπαιδευτικής μας στρατηγικής.

Δεξιότητες ζωής θεωρούνται οι δεξιότητες εκείνες οι οποίες δεν στηρίζονται σε οριοθετημένο γνωστικό περιεχόμενο και μας καθιστούν ικανούς να ανταπεξέλθουμε με επιτυχία σε καθημερινά ζητήματα.

Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • την συνειδητή εστίαση της προσοχής

  • την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων

  • την ικανότητα δημιουργικής και κριτικής σκέψης

  • τις ικανότητες προσαρμογής, συνεργασίας και ομαδικής συνεισφοράς

  • την αυτορρύθμιση (διαχείριση συναισθημάτων και οριοθέτηση συμπεριφοράς)

  • την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων

Φροντίζουμε να γεμίζει η καθημερινότητά μας στο σχολείο με μαθησιακές ευκαιρίες για αυτενέργεια, συμμετοχή, δημιουργία, ανακάλυψη και μεταγνωστική διεργασία, καθοδηγώντας το παιδί να δοκιμάσει, να αναπτύξει και να αναγνωρίσει τις ικανότητές του σε ατομικό καθώς και σε ομαδικό επίπεδο.

Οι γλώσσες
2. Οι γλώσσες
Τα παιδιά μας μαθαίνουν γαλλικά και ελληνικά μέσα από την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους και τις ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες που γεμίζουν τις μέρες μας εντός και εκτός της σχολικής τάξης.

Κάθε εκπαιδευτικός (Γάλλος ή Έλληνας) διδάσκει και επικοινωνεί με τα παιδιά στην μητρική του γλώσσα, έτσι ώστε να διεκπεραιώνεται η παράλληλη δόμηση και να αποφεύγεται η σύγχυση των δύο γλωσσών.

Η γλώσσα κατακτάται σταδιακά, ξεκινώντας από την ταύτιση εικόνων/αντικειμένων/ενεργειών με λέξεις/προτάσεις, την καλλιέργεια της λεπτής κινητικότητας και την οπτική αναγνώριση συγκεκριμένων λέξεων (π.χ. το όνομα του παιδιού), και φτάνοντας στην ομιλία, τη γραφή και την ανάγνωση.

Η εκμάθηση της γλώσσας συνδυάζεται με δραστηριότητες που επιτρέπουν την γνωριμία των παιδιών με τον γαλλικό και τον ελληνικό πολιτισμό, όπως εργαστήρια με θέμα τους Γάλλους Εμπρεσιονιστές, θεατρικές παραστάσεις και σχολικές εκδρομές σε μουσεία.

Στο σχολείο μας η αγγλική γλώσσα διδάσκεται στα τμήματα των Μεσαίων και των Μεγάλων (προνηπιακά και νηπιακά τμήματα) τρεις φορές την εβδομάδα από την εξειδικευμένη δασκάλα αγγλικών.

Γνωστικά πεδία
3. Γνωστικά πεδία
Η οικοδόμηση γνωστικών πεδίων, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και η εκμάθηση της γλώσσας εμπλέκονται, αλληλεπικαλύπτονται και αλληλοσυμπληρώνονται μέσα από μία σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση στηριζόμενη στη διαθεματική διδασκαλία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Au Petit Bonheur καλύπτει τα ακόλουθα διδακτικά/μαθησιακά πεδία:  

·      Γλωσσική αγωγή (γαλλικά, ελληνικά, αγγλικά)

·      Μαθηματικά

·      Φυσικές επιστήμες

·      Εικαστικά

·      Μουσική και θεατρική προπαιδεία

·      Περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη

·      Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας

Ακούμε ενεργά τις ιδέες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών και αξιοποιούμε την δυνατότητα σύνδεσης διαφορετικών μαθησιακών πεδίων, έτσι ώστε οι δραστηριότητές μας να εξασφαλίζουν την πολύπλευρη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και να κερδίζουν την προσοχή και την ενεργή συμμετοχή του.

Για παράδειγμα, οι μίξεις χρωμάτων αξιοποιούνται για την οικοδόμηση της μαθηματικής σκέψης (αναγνώριση αριθμητικών ποσοτήτων, η έννοια της πρόσθεσης) και προκαλούν την έκπληξη και την περιέργεια στο παιδί του τμήματος των Μικρών (2,5 με 4 ετών).

Το φύτεμα του λαχανόκηπού μας προσφέρει μαθησιακές ευκαιρίες για την μελέτη του φαινομένου της ανάπτυξης του φυτού (φυσικές επιστήμες), καθώς και για την αντίληψη της εξάρτησης των ζωντανών οργανισμών από το περιβάλλον τους (περιβαλλοντική εκπαίδευση).

 


cropped-3drabbit-2-1.png